Licznik odwiedzin

1007528

PGE informuje o planowanych wyłączeniach prądu

 

PGE Dystrybucja S.A oddział Zamość, zawiadamia, że planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

Lp.    Nazwa stacji    transformatorowej      Data wyłączenia    Godziny wyłączenia

1

Mokrelipie 1

22.02.2017

8:30 - 13:30

2

Podlesie Duże 2, ob.Sł. Nr 1

27.02.2017

11.00 - 14.00

3 Gaj Gruszczański KR, obw. Zakłodzie   01.03.2017  08.00-11:00

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 15 lutego 2017 r.

     Na podstawie art. 371 § 2 i § 3 w zw. z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości  Zarządzenie Nr 43 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radecznica

 

ZARZĄDZENIE NR 43

WOJEWODY LUBELSKIEGO

 z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radecznica

      Na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Radecznica w okręgu wyborczym nr 7, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2.

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 7 maja 2017 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

WOJEWODA LUBELSKI

Przemysław Czarnek

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 43

Wojewody Lubelskiego

z dnia 15 lutego 2017 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

16 lutego 2017 r.

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radecznica, w okręgu wyborczym nr 7

26 lutego 2017 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zamościu o utworzeniu komitetu wyborczego

8 marca 2017 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy

13 marca 2017 r

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zamościu Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy

28 marca 2017 r.

do godz. 24:00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy list kandydatów na radnego

7 kwietnia 2017 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

16 kwietnia 2017 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Radecznicy obwodowej komisji wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Radecznica

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

17 kwietnia 2017 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Radecznicy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

28 kwietnia 2017 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

5 maja 2017 r.

o godz. 24:00

- zakończenie kampanii wyborczej

6 maja 2017 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

7 maja 2017 r.

godz. 7:00 – 21:00

- głosowanie

 

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury  fizycznej i sportu w 2017 r.

 

      Na podstawie art. 15 ust.2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1817.) po zapoznaniu się z wynikami  prac Komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację  zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłaszam, że do realizacji w 2017 r. wybrano oferty na następujące zadania:

a) reprezentowanie gminy w współzawodnictwie sportowym dotyczącym piłki nożnej poprzez organizowanie, szkolenie i udział drużyn w rozgrywkach, turniejach, zwodach, memoriałach dotyczących  tej dyscypliny sportu.  

Oferent - Gminny Klub Sportowy „Relax” Radecznica. Wysokość przyznanych środków publicznych -23.000,- zł.

b) organizacja, przygotowanie, udział zawodników reprezentujących społeczeństwo gminy w ramach igrzysk „Mieszkańców  zamojskiej wsi” oraz innych zawodach, turniejach, rozgrywkach czy współzawodnictwie sportowo-rekreacyjnym. Oferent - Gminny Klubu Sportowy „Relax” Radecznica. Wysokość przyznanych środków publicznych -1.000,- zł.

 

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski