Z A W I A D O M I E N I E

Informujemy mieszkańców Gminy Radecznica, że od 24.10.2016 r. do 24.11.2016 r. w Urzędzie Gminy w Radecznicy (pokój nr 2) przyjmowane będą wnioski na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  •  Jeśli eternit znajduje się na dachu - Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).
  • W przypadku gdy eternit został zdemontowany po 6.05.2004 r. i leży na działce do wniosku należy dołączyć oświadczenie wykonawcy, że demontaż został wykonany zgodnie z prawem
  • Oświadczenie właściciela odpadów o wykonaniu prac rozbiórkowych przed wejściem w życie ww. rozporządzenia (dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych przed 06.05.2004 r.),
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu (np.: odpis księgi wieczystej lub kserokopia aktu notarialnego). W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

 

 

Do pobrania:

      Organizacja akcji ratowniczej w trakcie pożaru opuszczonych budynków poprzemysłowych w miejscowości Gorajec-Zagroble  - to istota ćwiczeń, które zostały przeprowadzone w minioną niedzielę. W manewrach wzięło udział 12 jednostek OSP z terenu naszej Gminy (Czarnystok, Dzielce, Gorajec-Stara Wieś, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Zagroble, Mokrelipie, Latyczyn, Podborcze, Radecznica, Wólka Czarnostocka, Zaburze i Zakłodzie). Przy tego rodzaju ćwiczeniach zakłada się regulaminowy scenariusz zdarzeń, wg. którego przebiegają poszczególne etapy akcji ratowniczo-gaśniczej. Celem jest analiza i ocena wyszkolenia strażaków, stanu sprzętu strażackiego, tj. działania autopomp w samochodach pożarniczych, motopomp, sprzętu służącego do ochrony dróg oddechowych oraz stanu armatury i węży strażackich

Po ugaszeniu pożarów, strażacy udali się na miejsce zbiórki, gdzie Komendant Gminny podsumował ćwiczenia i złożył meldunek Prezesowi o zakończeniu manewrów. Warto  zauważyć, że organizowane ćwiczenia były doskonałą formą treningu i doskonalenia działania pożarniczego, zasad współdziałania jednostek OSP oraz podejmowania działań w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski