Licznik odwiedzin

3051018

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

 

     W związku ze zbliżającym się sezonem produkcji płodów rolnych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, przypomina, że:

wszyscy producenci rolni prowadzący produkcję pierwotną surowców pochodzenia roślinnego na cele spożywcze, w tym prowadzących sprzedaż warzyw i owoców na straganach i/lub w punktach sprzedaży na targowiskach i/lub w miejscach do tego celu wydzielonych

obowiązani są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.).

Na terenie powiatu zamojskiego organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, ul. Peowiaków 96. 

...................................................................................czytaj więcej..............................

Zakończono realizację mikroprojektu

     

    Gmina Radecznica zakończyła realizację mikroprojektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Radecznica”, realizowanego w ramach projektu „W SIECI BEZ BARIER” w ramach 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności korzystania z internetu wśród 48 mieszkańców Gminy Radecznica. Przeprowadzono szkolenia 4 grup w dwóch modułach tematycznych: „Moje finanse i transakcje w sieci” oraz „Rolnik w sieci”. 

...................................................................................czytaj więcej..............................

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2020 ROKU

 

     Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty mieszczą się 
w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy ul. Przemysłowej 4.

W budynku zapewniony jest dostęp do punktów także osobom niepełnosprawnym. 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem udzielenia porady jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnejOświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. 

...................................................................................czytaj więcej..............................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski