Licznik odwiedzin

3301051

OGŁOSZENIE

 

     Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że dnia 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Radecznicy będzie nieczynny. Dzień 17 sierpnia 2020 roku został zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Radecznica z dnia 10 sierpnia 2020 r., wprowadzony dla pracowników Urzędu Gminy w Radecznicy jako dzień wolny od pracy w zamian za święto ustawowo wolne przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

................................................................................................................................................

 NIECODZIENNY JUBILEUSZ 

- setne urodziny mieszkanki Gminy Radecznica!

 

     Dnia 7 sierpnia 2020 r. Pani Helena Ruska z Wólki Czarnostockiej świętowała swoje 100 urodziny. W tym, jakże uroczystym dniu Dostojna Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia. W imieniu władz samorządowych na ręce Jubilatki życzenia przekazał Wójt Gminy Radecznica Marian Szuper oraz Kierownik USC w Radecznicy Wiesława Krukowska. Listy gratulacyjne z okazji setnych urodzin Jubilatka otrzymała również od Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa KRUS.

Pani Helena urodziła się dokładnie sto lat temu 07.08.1920 r. w Metzu we Francji. Wychowała dwoje dzieci: Jana i Mariannę. Doczekała się 7 wnucząt i 11 prawnucząt. Przeżyła wojnę światową, widziała wiele krzywd i zła, jednak do dzisiaj zachowała pogodę ducha.

Jubilatka osiągnęła wiek, o jakim wszyscy marzymy i którego życzymy sobie nawzajem w szczególnie uroczystych dla nas chwilach, ale który osiągają tylko nieliczni. Sto lat, to nie tylko piękny wiek, ale także historia pisana przez życie na przestrzeni dwóch wieków.

Gratulujemy pięknego jubileuszu setnych urodzin. Życzymy zadowolenia z każdego nowego dnia oraz miłości ze strony najbliższych.

 

................................................................................................................................................

Pomoc finansowa dla producentów świń

którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta trzody chlewnej. Formularz wniosku dostępny jest również w biurach powiatowych Agencji.

Wniosek o przyznanie pomocy:

wersja excel - otwórz

wersja PDF - otwórz

Oświadczenie współposiadacza wersja PDF - otwórz

 1. Program skierowany jest do producenta rolnego:
  • któremu został nadany numer ewidencyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • który w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.) zaprzestali produkcji świń.
 2. Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.
 3. Średnioroczną liczbę świń ustala się, jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.
 4. Do wniosku dołącza się:
   • decyzję administracyjną wydaną na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art 47 ust. 1 lub art 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późn.zm.) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, zakazująca utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
   • dokumenty potwierdzające wykonanie decyzji administracyjnej zakazującej utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, tj.:
    • dokumenty badania poubojowego, potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii lub,
    • dokumenty zapłaty przez posiadacza zwierząt za badanie poubojowe, (jako dokumenty rozliczeniowe pomiędzy urzędowym lekarzem weterynarii a Powiatowym Inspektoratem Weterynarii) lub
    • dokumenty handlowe o przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych kat. 2 lub
    • dokumenty z rzeźni o uboju/zabiciu świni lub  z zakładu utylizacyjnego, w tym faktury potwierdzające utylizację zwierząt, dokonanie uboju/zabicia lub
    • faktury sprzedaży zwierząt.
   • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy na wystąpienie o przyznanie pomocy finansowej, na formularzu udostępnionym przez ARiMR.
 5. Pomoc przyznawana jest w drodze Decyzji Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. 

................................................................................................................................................

ROZPORZĄDZENIE NR 25

WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z 2020 r. poz. 148, poz. 285), w związku ze stwierdzeniem w dniach 22, 23 i 24 lipca 2020 r. w powiatach biłgorajskim i zamojskim ognisk choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w miejscowościach: Gorajec – Zastawie w gminie Radecznica, Smoryń i Rzeczyce w gminie Frampol, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się: 1) obszar zapowietrzony w powiatach biłgorajskim i zamojskim o promieniu ok. 3 km wokół ognisk afrykańskiego pomoru świń, obejmujący:

a) w powiecie zamojskim w gminie Radecznica miejscowości: Gorajec - Zastawie, Gorajec – Stara Wieś, Gorajec – Zagroble, Gorajec – Zagroble – Kolonia, Wólka Czarnostocka, Czarnystok, Trzęsiny, b) w powiecie biłgorajskim w gminie Frampol miejscowości: Frampol, Karolówka, Kąty, Komodzianka, Pulczynów, Radzięcin, Rzeczyce, Smoryń, Sokołówka, Stara Wieś, Teodorówka, Teodorówka Kolonia, Wola Kątecka, Wola Radzięcka;

>>CZYTAJ WIĘCEJ - ROZPORZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego<<

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski