Licznik odwiedzin

3383036

I N F O R M A C J A

 

    W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa apelujemy do mieszkańców Gminy Radecznica o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Radecznicy. Prosimy o załatwianie spraw urzędowych w miarę możliwości, drogą elektroniczną, bądź telefonicznie.

Wpłaty można dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej na niżej wskazane rachunki bankowe:

1. Należności główne za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na numer rachunku bankowego:

46 9632 0006 2002 1600  0055  0039

2. Koszty upomnienia i odsetki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pozostałe zobowiązania (m.in. raty podatku, opłatę za wodę, ścieki)  należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy tj. 

05 9632 0006 2002 1600  0055  0001.

W przypadku wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z Urzędem Gminy w Radecznicy tel. 84 68-18-001

Odsłonięto tablicę

 

     Dnia 13 września 2020 r. w Mokrelipiu odbyły się uroczystości  związane z odsłonięciem i poświęceniem tablicy epitafijnej „Golgota Narodu i Kościoła” upamiętniającej naszych rodaków pomordowanych w Katyniu.

Wydarzenie rozpoczęło wejście: asysty honorowej, pocztów sztandarowych, organizacji społecznych na plac przy kościele w Mokremlipiu. Po wysłuchaniu Hymnu Narodowego dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy oraz  złożenia wieńców przez przybyłe delegacje. 

O godzinie 12:00 została odprawiona Msza Święta w intencji Narodu Polskiego. Uroczystości uświetniła Orkiestra Wojskowa z Lublina oraz akademia patriotyczna w wykonaniu Kapeli Turobińskiej. W ceremonii  wzięli udział m.in.: Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP, Mariusz Tłuczek Kierownik Filii Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Zamościu, Wojciech Kondrat reprezentujący Posła na Sejm RP Przemysława Czarnka, Witold Marucha Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Marian Szuper Wójt Gminy Radecznica, Edyta Dubiel Sekretarz Gminy Radecznica, Gertruda Miarowska i Lucjan Bednarz Radni Powiatu Zamojskiego, Jerzy Gumieniak Przewodniczący Rady Gminy w Radecznicy, Edyta Misiarz Dyrektor GCK,SiT w Radecznicy, Zofia Sykała Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica, Jarosław Wachowicz Komendant Gminny ZOSP RP, Stanisław Niemczycki Komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie, Mł. Brygadier Marcin Lipiec reprezentujący Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu.

Na zakończenie organizatorzy zaprosili uczestników na pyszną wojskową grochówkę przygotowaną przez KGW Mokrelipie. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”, Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej O. Zamość, IPN Lublin, Wójt Gminy Radecznica. 

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

Drogowe inwestycje w Gminie Radecznica

 

    Zakończyły się prace związane z modernizacją sześciu zadań drogowych na terenie naszej gminy:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 110112L Mokrelipie - Zaburze”  o dł. 2409 mb., wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa.  Całkowita wartość inwestycji 2.164.137,70 zł
  • Przebudowa drogi gminnej nr 116154L w miejscowości Gorajec-Zagroble” o długości 150 mb., wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji 213.598,11 zł      
  •  „Przebudowa drogi gminnej nr 110110L Gaj Gruszczański – Gruszka Zaporska” o długości 662 mb., wykonawca zadania konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. Całkowita wartość inwestycji 517.001,04 zł                  
  • Przebudowa drogi gminnej nr 110111L Mokrelipie – Zakłodzie” o długości 687 mb., wykonawca zadania: konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. Całkowita wartość inwestycji 696.278,24 zł.
  • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Latyczyn” o długości 655 mb., wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji    423.480,08 zł
  •  „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaburze” o długości 330 mb., wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji 249.413,84 zł.

Całkowita wartość w/w przedsięwzięć wynosi 4 263 909,01 zł. Gmina Radecznica na ten cel uzyskała dofinansowanie w wysokości 70% wartości zadania (2 923 129,00 zł) z  Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach prowadzonych prac na zniszczonych drogach położono nową nawierzchnię bitumiczną o długości 4893 mb., wyremontowano/przebudowano chodniki, wykonano aktywne przejście dla pieszych, utwardzono pobocza, wyremontowano/przebudowano istniejące odwodnienie oraz zastosowano nowe oznakowanie. Celem powyższych projektów jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica, poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dnia 13 września 2020 r. w Mokremlipiu odbyła się uroczystość, podczas której symbolicznie oddano do użytkowania zmodernizowane odcinki dróg.

................................................................................................................................................

Radecznica, dn. 28.09.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

 

      Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że podjęto przygotowania do rejonizacji upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych pod zbiory w 2021 roku.

      Uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 852 z późn. zmianami).

Zgodnie z wymienioną ustawą uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:

1. umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub

2. zobowiązania do przetworzenia  konopi włóknistych we własnym zakresie   na cele określone w art. 45 ust.3 ww. ustawy, składanego do marszałka województwa w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Natomiast uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani uprawą maku lub konopi mogą składać informacje, że są zainteresowani uprawą i na jakiej powierzchni

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2020 r.

Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

/-/ Edyta Dubiel 

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

     Mieszkańcy chcący skorzystać z dofinansowania do montażu paneli fotowoltaicznych mogą złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa w ramach programu MÓJ PRĄD. Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). W ramach programu MÓJ PRĄD można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Istnieje również możliwość uzyskania dofinasowania na montaż paneli fotowoltaicznych w ramach programu CZYSTE POWIETRZE. Celem programu  jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
W przypadku tego programu warunkiem uzyskania dofinansowania na montaż paneli fotowoltaicznych jest posiadanie pieca spełniającego wymogi programu.

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski