Licznik odwiedzin

3160820

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

 

     W związku ze zbliżającym się sezonem produkcji płodów rolnych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, przypomina, że:

wszyscy producenci rolni prowadzący produkcję pierwotną surowców pochodzenia roślinnego na cele spożywcze, w tym prowadzących sprzedaż warzyw i owoców na straganach i/lub w punktach sprzedaży na targowiskach i/lub w miejscach do tego celu wydzielonych

obowiązani są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.).

Na terenie powiatu zamojskiego organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, ul. Peowiaków 96.

Wpis zostanie dokonany bezpłatnie po złożeniu wniosku.

Formularz przedmiotowego wniosku jest dostępny w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu pok. Nr 22, lub na stronie BIP: http://pssezamosc.bip.gov.pl/ numer telefonu kontaktowego 846393691 (do 3), numer wewnętrzny 257.

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, uprawę produktów roślinnych, takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby i in. przeznaczone na cele spożywcze, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami (bez znaczącej zmiany ich charakteru np. mycie warzyw, usuwanie liści, sortowanie owoców, suszenie zbóż) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego oraz zbieranie runa leśnego na przykład zbieranie grzybów i jagód w naturalnym środowisku i ich transport do zakładu.

W trakcie uprawy, zbioru, magazynowania i transportu owoce i warzywa narażone są na pojawiające się zagrożenia. Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne (takie jak patogenne bakterie i wirusy), gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej odpowiedniej do wyeliminowania zagrożenia. Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych. Należy zwrócić szczególną uwagę, że produkty (owoce, warzywa) zanieczyszczone patogennymi mikroorganizmami podczas uprawy i zbioru, po zamrożeniu i rozmrożeniu stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Główne źródła patogennych mikroorganizmów w owocach i warzywach to stosowane w trakcie uprawy: zanieczyszczona woda, gleba, nawozy, ścieki, a także ludzie, którzy pracując w styczności z owocami i warzywami, jednocześnie są nosicielami patogenów.

Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw obejmują:

– ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw;
– zapewnienie wszystkim pracownikom produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw dostępu do toalet stałych lub przenośnych odpowiednio zaprojektowanych w celu zapewnienia higienicznego usuwania odpadów i zanieczyszczeń, gwarantujących brak możliwości przeciekań do wód gruntowych w pobliżu plantacji;
– stosowanie do uprawy, w tym nawadniania i rozcieńczania środków ochrony roślin (pestycydów) oraz nawozów wyłącznie wody wolnej od patogennych mikroorganizmów. Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej dostarczania;
– egzekwowanie obowiązku mycia rąk przed przystąpieniem do pracy, zawsze po skorzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach, gdy mogło dojść do zanieczyszczenia rąk;
– zalecane jest stosowanie czystych rękawiczek jednorazowych oraz odzieży ochronnej ograniczających do minimum bezpośredni kontakt człowieka z produktem;
– bezwzględne przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel, żółtaczka;
– zapewnienie czystości i odpowiedniej jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru;
– opracowanie procedury dotyczącej mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni;
– przeprowadzanie systematycznych szkoleń dla pracowników w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych.

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski