Licznik odwiedzin

3050889

Odpady komunalne

 

         Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, dotyczące odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających w naszych domach. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe lub zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/zmieszany) właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

Podmiot odbierający odpady

 EKOMEGA Legieć Małek Sp.J.

ul. Szklarniowa 1C

22-400 Zamość

tel. 603-995-898

Formularz deklaracji

Uchwała nr 99/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Radecznica

 

 Stawki

  • 10 zł miesięcznie od osoby  - w przypadku zbiórki selektywnej (odpady segregowane)
  • 20 zł miesięcznie od osoby - w przypadku zbiórki zmieszanej (odpady niesegregowane)

 

Terminy opłat

  • za styczeń, luty, marzec – do dnia 10 marca,
  • za kwiecień, maj, czerwiec – do dnia 10 czerwca,
  • za lipiec, sierpień, wrzesień – do dnia 10 września,
  • za październik, listopad, grudzień – do dnia 10 grudnia.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Radecznicy

lub przelewem na rachunek bankowy nr: 05 9632 0006 2002 1600  0055  0001

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Radecznicy - pokój nr 13,

tel. 84/68-18-001 wew. 61

Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radecznica 

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów, powstałych w związku z prowadzoną działalnością.

Umowy te winny być zawarte z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Radecznica. 

Dodatkowe informacje

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon (z wyjątkiem rolniczych i od samochodów ciężarowych), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach:  28.10.2019, 28.05.2020, 27.10.2020, 27.05.2021 r.

Odbiór worków z popiołem: 28.11.2019, 26.02.2020, 27.04.2020, 26.11.2020, 24.02.2021, 27.04.2021 r.27.11.2018, 26.02.2019, 25.04.2019 r. 

Odpady należy wystawić wzdłuż drogi: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej najpóźniej do godz. 7

Co się zmieniło po wejściu w życie nowej ustawy?

Opis nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Podstawa prawna


 

 

 

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski