Licznik odwiedzin

2962315

PRZYPOMNIENIE O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

     Informujemy, że 30 kwietnia upływa termin składania deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Do złożenia deklaracji obowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych. Niezłożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty śmieciowej, spowoduje dodatkowe koszty i utrudnienia przy wprowadzaniu nowego systemu, gdyż konieczne będzie naliczenie opłaty w drodze decyzji Wójta Gminy.

Przypominamy, iż wszelkie koszty związane z procesem gospodarki odpadami pokrywane są z wnoszonych opłat, gdyż Gmina nie może dopłacać do systemu.

W związku z tym przeprowadzenie procedur wydawania decyzji rzutować będzie na wzrost opłaty za śmieci.

Każdy właściciel nieruchomości w deklaracji podaje ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, a także o sposobie zbierania odpadów, tj. gromadzenie odpadów z segregacją na poszczególne rodzaje lub gromadzenie bez segregacji. Ze względu na fakt, iż opłata naliczana jest na podstawie osób zamieszkujących nieruchomość, a nie osób w niej zameldowanych, deklaracje są istotnym elementem stworzenia prawidłowej bazy danych systemu. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona, wówczas każdorazowo konieczne będzie przeprowadzenie procedury wydania decyzji administracyjnej w sprawie naliczenia opłaty, co wiąże się z kosztami wysyłki decyzji.

Przypomina się także, że od 1 lipca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany bez wezwania wnosić opłatę za zagospodarowanie odpadów, o wysokości obliczonej w deklaracji bądź nałożonej decyzją administracyjną.

Formularze deklaracji do pobrania na stronie internetowej Gminy: www.gminaradecznica.pl, u sołtysów, w Urzędzie Gminy, pok. nr 8.

Prosimy o dokładne i rzetelne wypełnianie formularzy, by uniknąć konieczności ich korygowania. Wszelkie braki i nieścisłości w bazie danych muszą zostać zweryfikowane i sprostowane przed 1 lipca 2013 r.

Jeżeli dane zawarte w deklaracji ulegną zmianie, wówczas właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy nowej deklaracji w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany.

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski