Licznik odwiedzin

3300989

Artykuły

 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

 

      Spis wyborców jest udostępniany miedzy 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 5 do 19 maja 2019 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

 

I N F O R M A C J A

 

     Osoba zamieszkała na terenie gminy, na której nie jest zameldowana, może złożyć wniosek o dopisanie jej do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. Osoba ta będzie mogła uczestniczyć w wyborach w miejscu faktycznego przebywania. Jednocześnie utraci prawo do głosowania w miejscu stałego zameldowania.

Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, wydaje wójt w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

 

Wymagane dokumenty:

*kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość

*wypełniony wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru

*pisemna deklaracja.

 

Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy Radecznica pokój nr 12

lub poniżej:

 

 Wójt Gminy     

mgr Marian Szuper

INFORMACJA O GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYM

INFORMACJA O GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYM

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

w dniu 26 maja 2019 r.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 13.05.2019 r.

Głosować korespondencyjne mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721z późn.zm/

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać nazwisko i imię/imiona/, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia  właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

UWAGA: W przypadku zgłoszonego przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

INFORMACJA O SPORZĄDZENIU AKTU PEŁNOMOCNICTWA

INFORMACJA O SPORZĄDZENIU AKTU PEŁNOMOCNICTWA

 

Informuje się mieszkańców Gminy Radecznica, że do dnia 17 maja 2019 r. można składać wnioski o sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

1.Wyborcy, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego.

2.Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Do wniosku dołączyć ksero aktualnego orzeczenia organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba ukończyła 75 lat ksero dowodu osobistego.

Pełnomocnikiem może być: osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa 
Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, mąż zaufania, obserwator, jak również kandydat na radnego.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania (tzw. I tura) uprawnia również do oddania głosu w głosowaniu ponownym (tzw. II tura), o ile zostanie ono przeprowadzone. Akt pełnomocnictwa sporządzony po dniu pierwszego głosowania uprawnia wyłącznie do oddania głosu w głosowaniu ponownym (tzw. II tura), o ile zostanie ono przeprowadzone.   

Informacje udzielane są pod numerem telefonu  84/6818043,  84/6826860, 84/6818001 wew. 60

Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy Radecznica pokój nr 12

lub poniżej:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski