Licznik odwiedzin

3422660

Kalendarz wydarzeń

Rok Miesiąc Tydzień Dzisiaj Szukaj Do miesiąca

Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Radecznica

Czwartek 30 lipiec 2020, 10:00

        Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz. 713/ zwołuję XX sesję Rady Gminy Radecznica VII kadencji w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2 Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad,

3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.

7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

8.  Podjęcie uchwał:

  • Nr XX.126.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  • Nr XX.127.2020 w sprawie zmiany w wieloletniej  prognozie finansowej Gminy Radecznica,
  • Nr XX.128.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego,
  • Nr XX.129.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gorajcu – Stara Wieś,
  • Nr XX.130.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy za 2019 rok  oraz informacji o występujących potrzebach w zakresie pomocy społecznej.

10. Przyjęcie Raportu o Stanie Gminy Radecznica za 2019 rok.

1) przedstawienie Raportu o Stanie Gminy,

2) debata nad Raportem o Stanie Gminy,

    - wnioski radnych,

    - wnioski mieszkańców, którzy zgłosili udział w debacie nad Raportem,

3) podjęcie uchwały Nr XX.131.2020  w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok.

11. Sprawozdanie Wójta Gminy Radecznica z wykonania budżetu za 2019 rok wraz  z jednostkami budżetowymi oraz sprawozdanie finansowe.

1) opinia RIO o przedłożonym przez wójta gminy sprawozdaniu z  wykonania budżetu gminy za 2019 rok,

2) dyskusja,

3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium,

4) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

5) podjęcie uchwały  Nr XX.132.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Radecznica z wykonania budżetu za 2019 rok, 

6) podjęcie uchwały Nr XX.133.2020  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu  za 2019 rok.

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad.

      

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gumieniak       

Wróć

JEvents v2.1.9 Stable   Copyright © 2006-2012

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski