Licznik odwiedzin

3662138

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZABURZA I CHŁOPKOWA

     

     Informujemy iż w dniu 27 września nie będzie wody w miejscowości Zaburze i Chłopków z uwagi na prace związane z montażem zaworów wodociągowych.

Przepraszamy za utrudnienia.

Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

Edyta Dubiel   

.........................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 77 /2021

WÓJTA GMINY RADECZNICA

Z dnia 24 września 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 815 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do wynajęcia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Radecznica wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz obejmujący składniki nieruchomości, o której mowa z §1. niniejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, przy ul. B. Prusa 21 na okres 21 dni.

Informacje o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w miejscowej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radecznicy oraz w BIP.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obronności i obrony cywilnej

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT GMINY

 Marian Szuper

................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dn. 24.09.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że podjęto przygotowania do rejonizacji upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych pod zbiory w 2022 roku.

      Uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.).

Zgodnie z wymienioną ustawą uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:

1. umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub

2. zobowiązania do przetworzenia  konopi włóknistych we własnym zakresie   na cele określone w art. 45 ust.3 ww. ustawy, składanego do marszałka województwa w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Natomiast uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani uprawą maku lub konopi mogą składać informacje, że są zainteresowani uprawą i na jakiej powierzchni

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2021 r.

 Z up. WÓJTA    

Sekretarz Gminy 

          mgr Edyta Dubiel 

................................................................................................................................................

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW LATYCZYNA I CHŁOPKOWA

     

     Informujemy iż w dniu 24 września nie będzie wody w miejscowości Latyczyn i Chłopków z uwagi na prace związane z montażem studzienek wodomierzowych.

Przepraszamy za utrudnienia.

Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

Edyta Dubiel   

 

................................................................................................................................................

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZAPORZA

I WÓLKI CZERNIĘCIŃSKIEJ

     

     Informujemy iż w dniu 23 września nie będzie wody w miejscowości Zaporze i Wólka Czernięcińska z uwagi na prace związane z montażem studzienek wodomierzowych.

Przepraszamy za utrudnienia.

Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

Edyta Dubiel   

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski