Licznik odwiedzin

3905010

Zarządzenie  Nr  71/2015

Wójta Gminy

Radecznica

z dnia  27 października 2015 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji  projektu  pn. „Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

      Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zarządzam:

 § 1

Przeprowadzić konsultację projektu pn. „Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

§ 2

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 27 października 2015 roku a zakończenia na dzień 10 listopada 2015 roku.

 § 3

Uprawnione do udziału w konsultacjach są  organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli ich działalność statutowa obejmuje dziedziny  których dotyczy projekt programu.

 § 4

 Formę konsultacji ustala się na:

-  przekazywanie opinii i uwag lub zaproponowanie brzmienia określonych ustaleń projektu na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Urzędu Gminy w Radecznicy,

-  składania  na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy.

 § 5

 Projekt programu jest dostępny:

1. Na stronie internetowej

www.bip.gminaradecznica.pl i www.gminaradecznica.pl

2. W siedzibie Urzędu Gminy Radecznica.

 § 6

 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć  Sekretarzowi Gminy.

 § 7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

/Projekt/

Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Program określa ogólne formy, cele, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi, w tym również priorytety zadań zlecanych.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm./,

2) uchwale – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,

3) gminie – rozumie się przez to Gminę Radecznica,

4) podmiotach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5) dotacji- rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2013 r.  poz. 885 z późn.zm./,

6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art.13 ustawy.

7) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2016 rok.

§ 2

Cel główny i cele szczegółowe programu

1.Głównym celem  Programu jest określenie sposobu jego realizacji, zasad i form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nie działań.

2.Cele szczegółowe programu to :

1) stwarzanie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

2) zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych  i innych podmiotów na racjonalne wykorzystanie środków finansowych,

3) umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na innowacyjną i konkurencyjną realizację zadań publicznych,

4) rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz zwiększanie ich  wpływu  na  kreowanie polityki społecznej w gminie,

5) pełniejsze zaspakajanie różnorodnych potrzeb społeczeństwa,

6) promocja organizacji pozarządowych działających w gminie oraz na rzecz gminy.

 § 3

Zasady współpracy

1. Zlecanie realizacji  zadań publicznych gminy organizacjom i innym podmiotom odbywać się będzie zgodnie  z ustaleniami przepisów  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Realizacja zadań publicznych przez organy samorządowe  we współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami  odbywać się będzie przy zachowaniu wzajemnych relacji opartych o następujące zasady:

1) jawności –samorząd będzie udostępniać informacje   o  zamiarach, celach i planowanych środkach  na realizację zadań w  poszczególnych dziedzinach,

2) pomocniczości z zachowaniem suwerenności stron- organizacje i podmioty mogą podejmować realizację zadań publicznych a organy samorządowe im powierzać  z zachowaniem  wzajemnej autonomii i zgodności  zadań statutowych ,

3) efektywności i uczciwej konkurencji-organy, organizacje i  podmioty będą dążyć do   osiągnięcia najlepszych rezultatów w realizacji zadań przy zachowaniu  zasad uczciwej konkurencji,

4) partnerstwa – organizacje i podmioty mogą uczestniczyć w określaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania  oraz w wykonaniu zadań publicznych.

§ 4

 Zakres przedmiotowy i  priorytetowe zadania publiczne

1. Obszar współpracy z Podmiotami obejmuje sferę zadań publicznych , o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Jako zadania priorytetowe samorządu gminnego na rok 2016 określa się zadania z zakresu:

1) kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki,

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

4) pomocy społecznej.

3. Realizacja niektórych zadań priorytetowych odbywać się będzie przez::

1) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

a) powierzanie lub wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców gminy,

b) powierzanie lub wspieranie organizacji udziału  zawodników reprezentujących społeczeństwo gminy we współzawodnictwie sportowym, igrzyskach, rozgrywkach międzyklubowych, w tym również w sekcji piłki nożnej na terenie i poza gminą, w tym m.in. na opłaty związane z realizacją szkolenia, utrzymaniem boiska, zakupem sprzętu sportowego, pokryciem kosztów  organizowania zawodów  lub uczestnictwa w tych zawodach, sędziowaniem meczy, ubezpieczeniem zawodników, dowozem zawodników, opłatami wpisowymi,

c) powierzanie lub wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

2) w zakresie profilaktyki i rehabilitacji uzależnień:

a) powierzanie lub wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,

b) powierzanie lub wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,

3) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

-  powierzanie lub wspieranie dowożenia  uczniów niepełnosprawnych do szkół,

4) w zakresie pomocy społecznej:

a) powierzanie lub wspieranie w udzielaniu pomocy żywnościowej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 § 5

Formy współpracy

1.Współpraca z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami może przybierać następujące formy:

1) zlecanie organizacjom i podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie poprzez:

a) powierzanie wykonywania zadań publicznych  wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie,

b) wspieranie wykonywania zadań  publicznych poprzez udzielenie dotacji na częściowe  sfinansowanie zadań,

2.) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków m.in. przez:

a) publikowanie informacji na stronach internetowych gminy,

b) udział przedstawicieli organizacji i podmiotów w sesjach Rady Gminy czy jej Komisji,

c) zasięganie opinii organizacji  i podmiotów,

3) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

2.Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą.

 § 6

Okres realizacji programu

1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określany będzie w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert.

§ 7

Sposób realizacji programu

1. Udział Podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę w zakresie zadań określonych w zakresie przedmiotowym Programu  zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2. Zlecanie zadań, o których mowa w § 4 następuje w trybie  otwartego konkursu ofert ,chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

3. Ogłoszenie konkursu następuje na stronie internetowej  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń   Urzędu Gminy  w Radecznicy.  Wyniki konkursu są publikowane również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Ostatnie głoszenie o konkursie ofert musi wyprzedzać termin składania ofert  o co najmniej 21 dni.

5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych oraz decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ogłasza Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

6. Decyzja Wójta o wyborze oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy o warunkach realizacji zadania.

7. Wójt może zlecić  realizację  zadania publicznego organizacji pozarządowej lub innym podmiotom na jej wniosek z pominięciem  otwartego konkursu.  Szczegółowe warunki    oraz tryb przyznania dofinansowania określa art. 19 a ustawy.

 8. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki, zawierane są     umowy z wyłonionymi w drodze konkursu podmiotami, określające sposób i termin     przekazania  dotacji oraz jej rozliczenia.

 9. Wyniki konkursu są publikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy

 § 8

Wysokość środków planowanych na realizację programu

 Na realizację zadań publicznych planuje się środki w wysokości:

1) w zakresie kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki –  25.000,-zł.

2) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 58.000,-zł

3) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 62.000,-zł.

4) w zakresie pomocy społecznej - 3.000 zł.

 § 9

 Sposób oceny realizacji programu

 

1. Oceny  realizacji programu  dokonuje organ stanowiący i wykonawczy samorządu gminy.

2. Oceniając realizację Programu  należy wziąć pod uwagę następujące wskaźniki:

- ilość otwartych konkursów  i liczbę złożonych ofert,

- ilość zawartych umów,

- ilość realizowanych zadań,

- liczbę organizacji i podmiotów biorących udział,

- wielkość udzielonych dotacji finansowych,

- wielkość zaangażowanych własnych środków finansowych organizacji,

- liczbę inicjatyw lokalnych.

3. Wójt Gminy nie później niż do 31 maja  2017 roku przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2016 rok.

4. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 3 zostanie opublikowane na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 10

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

1.Program powstał po konsultacjach  przeprowadzonych zgodnie z  uchwałą Nr XXXVI/187/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami  działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. W wyniku konsultacji przeprowadzonych w formie ogłoszenia do wyrażania  pisemnej opinii i uwag (również za pośrednictwem internetu ).

 § 11

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie  Wójt  powołuje komisję konkursową.

2. Do zadań komisji należy:

- ocena formalna ofert,

- ocena merytoryczna ofert,

- propozycje co do wyboru ofert oraz podziału środków.

3. Protokół z prac, Komisja przekazuje Wójtowi.

4. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu przez Wójta.

 

 

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski