Licznik odwiedzin

4057509

Środowisko

 

  Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów   - os. fizyczne

 Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody należy zgłaszać do Urzędu Gminy wycinkę drzew na własnej posesji. 

Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany jest protokół.

Obowiązek zgłoszenia wycinki istnieje, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Gdzie nie można wycinać drzew?

 1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 (uznanie za pomnik przyrody).

W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Usuniecie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Przepisy stanowią ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

 Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:

 Miejsce składania wniosku Urząd Gminy w Radecznicy – pokój nr 8

 

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów  - os. prawne

Wniosek może złożyć:

 • posiadacz nieruchomości
 • jeżeli posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela                             

 

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

  

 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
 • zgodę właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki — ale tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo nieruchomość ma kilku współwłaścicieli

Zezwolenie nie jest potrzebne do usunięcia drzew lub krzewów:

 • owocowych;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;

 

 Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew

 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym  sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

 Miejsce składania wniosku

 Urząd Gminy w Radecznicy – pokój nr 8

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 15, poz.1220 ze.zm).

 

  

 

Zmiany w zakresie wycinki drzew od 1 stycznia 2017 r.

 

CO ZMIENIŁO SIĘ OD 1 STYCZNIA 2017r. W ZAKRESIE WYCINKI DRZEW

 

      Dnia 30 grudnia 2016r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2249 ogłoszono ustawę z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, która wprowadza zmiany w zakresie wycinki drzew i tak od dnia 1 stycznia 2017 roku:

Nie wymaga zezwolenia na usunięcie z terenu nieruchomości  - art.83f ust.1 pkt 1 i 3:

1) krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25m2;

2)drze wa, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:

a) 100cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesieniolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50cm – w przypadku pozostałych drzew;

3) drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

4) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

 

  Wydanie decyzji środowiskowej

 

 

 

 

 

 

 

 Wymagane dokumenty

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po 3 egzemplarze:

4. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze;

5. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej - 3 egzemplarze;

6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 1 egzemplarz.

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, oraz wypis z rejestru przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczącooddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru.

7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia, jeśli plan ten został uchwalony;

8. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji:

koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

9. w przypadku przedsięwzięć wymagających  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205 zł.

11. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 

   Opłaty

 

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek nr: 05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

 • 205 zł - za wydanie decyzji,
 • 17 zł - za pełnomocnictwo

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Radecznicy - pokój nr 13

 

 Podstawa prawna 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski