Licznik odwiedzin

3453588

Bezpłatny rachunek w każdym banku
 

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.

Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny

Oznacza to, że za darmo możesz:

 • otworzyć i prowadzić konto w banku,
 • otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz),
 • wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w  Polsce),
 • 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty),
 • 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków.

Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy

Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz:

 • otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek,
 • wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą),
 • płacić kartą,
 • wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą,
 • realizować zlecenia płatnicze.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

................................................................................................................................................

Informacja Nadleśnictwa Zwierzyniec

 

Nadleśnictwo Zwierzyniec oferuje do sprzedaży wiosną 2021 roku sadzonki Jd 2/1 (region pochodzenia Jd62) i sadzonki Dbs 3/0 (region pochodzenia Dbs40).

W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o kontakt z nadleśnictwem tel. 84 687 20 19 wew. 15 do dnia 28.02.2021 r.

................................................................................................................................................

 Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych.

Osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie obowiązana jest w terminie naboru złożyć następujące dokumenty:

 • zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest (załącznik nr 1);
 • w przypadku gdy eternit znajduje się na dachu: Kopię zgłoszenie do starostwa zamiaru wykonania demontażu (potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie Wnioskodawcy iż organ lub instytucja do której zostało dostarczone Zgłoszenie, nie złożyła sprzeciwu (załącznik nr 1a) (albo zaświadczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu złożonego do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;
 • w przypadku gdy azbest został zdemontowany po 6.05.2004 r. i znajduje się na ziemi: Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu (załącznik 2a)

Osoba która złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi. W tym przypadku należy złożyć Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi (załącznik nr 3a). Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radecznicy pok. nr 2 tel. 8468-26-856 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w 2021 roku, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich czterech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

 Sekretarz Gminy

Edyta Dubiel   

Druki do pobrania:

................................................................................................................................................

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy

poszukuje osoby na stanowisko

Opiekuna Świetlicy

w DZIELCACH

Stanowisko: opiekun świetlicy

Miejsce wykonywania pracy: Świetlica w Dzielcach, Dzielce 30, 22-463 Radecznica

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Praca w godzinach popołudniowych: 5 razy w tygodniu w wymiarze 4 godz. dziennie

Szczegółowe warunki zatrudnienia zostaną określone w umowie.

Wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) wykształcenie średnie lub wyższe: pedagogika, socjoterapia, psychologia, praca socjalna.

3) kursy i szkolenia z zakresu opieki nad dziećmi, terapii zajęciowej, bajkoterapii, arteterapii

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

2. Wymagania dodatkowe:

1) kreatywność,

2) umiejętność pracy z dziećmi

3) komunikatywność

4) umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

5) umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej

3. Do obowiązków Opiekuna Świetlicy należy w szczególności:

1) opracowywanie planu zajęć oraz organizacja pracy w świetlicy

2) Organizacja i koordynacja zajęć świetlicowych zgodnie z regulaminem świetlicy wiejskiej,

3) popularyzację amatorskich form artystycznych,

4) organizowanie zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców,

5) utrzymywanie stałego kontaktu z urzędem gminy Radecznica,

6) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu,

7) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie,

8) zgłaszanie usterek, awarii i potrzeb (ogrzewanie, środki czystości, materiały plastyczne, zabawki i inne),

4. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2) podpisane odręcznie curriculum vitae oraz list motywacyjny,

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,

4) kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.(jeżeli kandydat takie posiada)

6) oświadczenia kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na zatrudnienie na danym stanowisku pracy

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s. 1).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy składać do dnia 24 lutego do godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy, ul. B. Prusa 65 a.

6. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 500-240-475

Zastrzega się prawo zakończenia naboru, bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienie w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki:

Radecznica, dnia 15.02.2021 r.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury,

Sportu i Turystyki w Radecznicy   

Edyta Misiarz          

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski