Licznik odwiedzin

3626783

Pamiętaj, aby spisać się do końca września!

 

     Narodowy Spis Powszechny to ogólnopolskie badanie, które wykonuje się raz na 10 lat, z obowiązkowym udziałem wszystkich obywateli. To już ostatni dzwonek! Zachęć swoich znajomych i rodzinę do samospisu!

Spisać się możemy samodzielnie - przez Internet, poprzez stronę Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/ lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99. Całość zajmuje tylko kilka minut.

 

Drogowe inwestycje

 
 
Zakończyły się prace związane z modernizacją drogi powiatowej Nr 3200L. Na odcinku Zaporze – Radecznica została położona nowa nawierzchnia o długości ponad 4,3 km. Zadanie zrealizował Powiat Zamojski w partnerstwie z Gminą Radecznica.
Łączna wartość inwestycji drogowej, które samorządy wspólnie sfinansowały w wysokości po 50 % kosztów wyniosła 1,5 mln złotych. Dnia 20 września 2021 r. w Radecznicy symbolicznie oddano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi Zaporze - Radecznica.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZABURZA I CHŁOPKOWA

     

     Informujemy iż w dniu 27 września nie będzie wody w miejscowości Zaburze i Chłopków z uwagi na prace związane z montażem zaworów wodociągowych.

Przepraszamy za utrudnienia.

Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

Edyta Dubiel   

.........................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR 77 /2021

WÓJTA GMINY RADECZNICA

Z dnia 24 września 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 815 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do wynajęcia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Radecznica wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz obejmujący składniki nieruchomości, o której mowa z §1. niniejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, przy ul. B. Prusa 21 na okres 21 dni.

Informacje o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w miejscowej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radecznicy oraz w BIP.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obronności i obrony cywilnej

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT GMINY

 Marian Szuper

................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dn. 24.09.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że podjęto przygotowania do rejonizacji upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych pod zbiory w 2022 roku.

      Uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.).

Zgodnie z wymienioną ustawą uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:

1. umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub

2. zobowiązania do przetworzenia  konopi włóknistych we własnym zakresie   na cele określone w art. 45 ust.3 ww. ustawy, składanego do marszałka województwa w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Natomiast uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani uprawą maku lub konopi mogą składać informacje, że są zainteresowani uprawą i na jakiej powierzchni

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2021 r.

 Z up. WÓJTA    

Sekretarz Gminy 

          mgr Edyta Dubiel 

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski