Licznik odwiedzin

3657698

Reprezentacja Gminy Radecznica na Dożynkach Wojewódzkich w Lubyczy Królewskiej

  

       Święto Plonów jest ważnym elementem wielowiekowej tradycji głęboko zakorzenionej w polskiej kulturze. Wyraża radość i dziękczynienie za zebrane plony, ale jest też okazją do zabawy. Tegoroczne Dożynki województwa lubelskiego odbyły się w niedzielę 12 września w Lubyczy Królewskiej. Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych. Przedstawiciele powiatów i gmin z całego regionu  prezentowali tegoroczne plony ziemi. Rolników i gości witali m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Starosta Powiatu Tomaszowskiego Henryk Karwan. Zebrani uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji rolników, która także odbyła się na polach Lubyczy Królewskiej. Naszą Gminę reprezentowali: Wójt Gminy Marian Szuper, Koło Gospodyń Wiejskich Malinowa Dolina z Gorajca-Zastawia, radni Rady Gminy Radecznica: Alina Śledź i Mariusz Osman oraz mieszkańcy naszej gminy. Imprezie towarzyszyły występy zespołów ludowych, wystawy i kiermasze oraz wiele innych atrakcji.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

ZARZĄDZENIE NR. 72 /2021

WÓJTA GMINY RADECZNICA

Z dnia 13 września 2021r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 815 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznacza się do wynajęcia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Radecznica wymienioną               w wykazie stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz obejmujący składniki nieruchomości, o której mowa z §1. niniejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, przy ul. B. Prusa 21 na okres 21 dni.

Informacje o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w miejscowej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radecznicy oraz w BIP.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obronności i obrony cywilnej

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 WÓJT GMINY

 Marian Szuper

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski