Licznik odwiedzin

3657733

K O M U N I K A T

W  S P R A W I E   W A R U N K O W E J     

P R Z Y D A T N O Ś C I   W O D Y   D O   S P O Ż Y C I A

ogłoszony w dniu  10 września  godz. 09:00

UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ

Wójt Gminy Radecznica zawiadamia odbiorców wody z wodociągu Radecznica  zaopatrującego w wodę miejscowości: Radecznica, Zaporze, Gruszka Zaporska, Podlesie Małe, Podlesie Duże, Wólka Czernięcińska, Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Mokrelipie, Zaburze, Latyczyn, Chłopków, Podborcze, Dzielce, Gorajec Zagroble – Kolonia, Gorajec Stara Wieś – tzw. Tokarka

że zgodnie z decyzją z dnia 9 września 2021 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu ze względu na obecność bakterii grupy coli  5 NPL/100ml,   bakterii grupy coli  3 NPL/100 ml, ,   bakterii grupy coli  9 NPL/100 ml, woda z wodociągu Radecznica BEZ PRZEGOTOWANIA nie nadaje się do:

- picia,

-przygotowywania potraw gotowanych,

- przygotowywania zimnych napojów i wytwarzania lodu do napojów,

- mycia owoców i warzyw,

- mycia naczyń kuchennych i sztućców,

- mycia zębów,

- mycia i kąpieli.

      WODA Z KRANU NADAJE SIĘ  DO PICIA, PRZYGOTOWYWANIA POTRAW GOTOWANYCH, ZIMNYCH NAPOJÓW, MYCIA OWOCÓW I WARZYW, MYCIA NACZYŃ KUCHENNYCH I SZTUĆCÓW ORAZ MYCIA ZĘBÓW TYLKO PO PRZEGOTOWANIU

Wodę należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez kilka minut, w razie potrzeby odstawić do ochłodzenia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci powinni zachować szczególną ostrożność.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych, należy zgłosić się do lekarza bez zbędnej zwłoki.

   Producentów żywności, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o niezgodności jakości wody z wymaganiami sanitarnymi.

................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie przypominamy mieszkańcom gminy Radecznica, że:

  • termin składania wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok mija 30 września 2021 roku
  • termin składania wniosków o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego  na 2021 rok mija 31 października 2021 roku.

 

Z up. WÓJTA    
Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

................................................................................................................................................

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ PACJENTÓW OŚRODKA ZDROWIA W RADECZNICY

WÓJT GMINY RADECZNICA informuje, że

 

1. Dnia 2 sierpnia 2021r. do tutejszego urzędu wpłynęła z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacja, że z dniem 31 lipca 2021 r. zaprzestanie udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz POZ/pielęgniarka/pielęgniarka szkolna) podmiot leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Adam Wac w Radecznicy, a NFZ kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń pacjentom tego podmiotu wskazał, że od tego dnia podmiot leczniczy ,,Okulistyka s.c. Mirosława Dudzik – Szalewska, Piotr Szalewski” będzie realizował świadczenia zdrowotne w Ośrodku Zdrowia w Tworyczowie dla wszystkich pacjentów z Ośrodka Zdrowia w Radecznicy, a wszyscy pacjenci korzystający z usług NZOZ Ośrodka Zdrowia w Radecznicy, stosownie do przepisu art.10a ustawy z dnia 21 maja 2021r. / Dz.U. z 2021r., poz. 1050/ mają możliwość bezpłatnej zmiany wyboru świadczeniobiorcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i mogą złożyć deklaracje w dowolnie wybranym przez siebie podmiocie świadczącym usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2. W dniu 27 sierpnia 2021 r. NZOZ Ośrodek Zdrowia A. Wac złożył w tutejszym urzędzie wniosek, w którym zwrócił się o rozwiązanie umowy najmu budynku Ośrodka Zdrowia w Radecznicy z dniem 31 sierpnia 2021 r. Strony umowy najmu ustaliły jednak ostatecznie, że rozwiązanie umowy najmu nastąpi najpóźniej z dniem 31 grudnia 2021 roku.

3. Ponadto Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia udzielił informacji Wójtowi Gminy, że  przyczyną rozwiązania kontraktu z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Adam Wac w Radecznicy, było przejście przez dr Adama Waca na emeryturę, co też ściśle wiązało się z koniecznością zakończenia praktyki lekarskiej pod dotychczasowym szyldem.

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Dnia 1 października 2020 r. została zawarta z NZOZ Ośrodek Zdrowia A. Wac umowa najmu budynku Ośrodka Zdrowia na okres 3 lat tj. do dnia 30 września 2023 r. i przewiduje ona najem pomieszczeń w tymże budynku, których stan techniczny nie budził większych zastrzeżeń Najemcy. Ponadto Gmina Radecznica nigdy nie była dostawcą Internetu, dlatego też Najemca zapewniał sobie we własnym zakresie dostęp do sieci internetowej odpowiedniej jakości bez pośrednictwa Urzędu Gminy Radecznica.

2. Dnia 29 lipca 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Radecznicy, których łączna wartość wynosi 294 536,94 z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 250 356,39 zł. W ramach tych prac wykonywane były zadania związane z wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz centralnego ogrzewania i docieplenia budynku z zewnątrz, których termin zakończenia przewidziany w umowie określony został na dzień 31 sierpnia 2021 r. o czym Najemca ośrodka zdrowia wiedział przed zawarciem z nim umowy najmu. Z uwagi na niesprzyjające okoliczności oraz warunki atmosferyczne Wykonawca deklaruje zakończenie całości prac najpóźniej do końca października br.

3. Jednocześnie informuję, że dnia 27 lipca 2021 r. złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków w ramach strategii przezwyciężenia skutków pandemii i planu gospodarczej odbudowy pn. „ POLSKI ŁAD” na kompleksową przebudowę Ośrodka Zdrowia w Radecznicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wyszczególniony we wniosku zakres prac wyceniony został na łączną wartość 1 156 200,00 zł, z czego ubiegamy się o dofinansowanie w wysokości  906 200,00 zł.

 

Reasumując, w związku z zaistniałą sytuacją podjęliśmy  niezbędne działania zmierzające do wynajęcia budynku Ośrodka Zdrowia w  Radecznicy zainteresowanym podmiotom leczniczym, które zapewnią świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w budynku na miarę XXI wieku i spełnią oczekiwania pacjentów.

 WÓJT GMINY 

Marian Szuper

................................................................................................................................................

Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół średnich II edycja wrzesień 2021

 

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w I edycji testu!

Uwaga!

W przypadku osób które nie ukończyły 16 roku życia – należy dostarczyć Organizatorowi na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  kopię (w formie skanu/zdjęcia) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej) 

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/2DYKSyyRr7wiMTeJ8

2. Uczeń powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.

3. Uczeń może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.

4. Uczeń musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę szkoły, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).

5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 30 września 2021 r. Po tym terminie formularz Google będzie nieaktywny.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 10  - pendrive i głośnik bluetooth

Organizator wyłoni 10 zwycięzców (uczniów) Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Regulamin konkursu

Oświadczenie - załącznik nr 1 do regulaminu

Więcej: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-szkola-srednia/

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski